8:38 ب.ظ

شنبه 25 مرداد 1399

مجموعه صنعت برق

به گزارش خبرگزاری فارس، تصویب‌نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به شماره 9520 مورخ 1396.01.30 در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به منظور اعمال مساعدت، در جهت مرتفع نمودن مشکلات مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط ابلاغ شد.

سازمان امور مالیاتی، مصوبه رفع مشکلات مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط در اجرای مقررات تبصره الحاقی ماده 29 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم را ابلاغ کرد.

سازمان امور مالیاتی در مصوبه ای به منظور رفع مشکلات مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط در اجرای مقررات تبصره الحاقی ماده 29 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، خطاب به مخاطبان و ذینفعان، امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی اعلام کرد به پیوست تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به شماره 9520 مورخ 1396.01.30 در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به منظور اعمال مساعدت، در جهت مرتفع نمودن مشکلات مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط، به شرح زیر، جهت بهره‌برداری ابلاغ می‌شود: سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده 29 آیین­ نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، ترتیبی اتخاذ نماید که مأمورین مالیاتی ذیربط با ملحوظ نظر قراردادن اظهارنامه­ ها و صورت­ های مالی تسلیمی واحدهای موصوف و با اولویت قطعی نمودن مالیات بر اساس اظهارنامه تسلیمی، ضمن خودداری از صدور برگ تشخیص مالیاتی، برگ مالیات قطعی عملکرد سال 94 آنان را صادر و ابلاغ کنند.

در صورتی که امکان صدور برگ قطعی به شرح فوق میسر نباشد، مالیات عملکرد سال مزبور با رعایت مقررات تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380.11.27 صرفا از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان تعیین شود.